อาจารย์กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์

 

อาจารย์กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาการบัญชี

ชื่อ-สกุล (ไทย): นางกันต์กนิษฐ์ จูรัตน์  

ชื่อ-สกุล (Eng): Mrs Kankanit  

ตำแหน่งทางวิชาการ: –  

ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  

สังกัด: โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ  

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  

ความเชี่ยวชาญในสายงาน: เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและภาษี  

 

ติดต่อ

ห้องโปรแกรมวิชาการบัญชี ชั้น – อาคารสิรินธร (ตึก 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : –

E-mail : –