อาจารย์ศุภมาส ผกากาศ

 

อาจารย์ศุภมาส ผกากาศ

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ-สกุล (ไทย): นางสาวศุภมาส ผกากาศ  

ชื่อ-สกุล (Eng): Miss Suphamart Phakakat  

ตำแหน่งทางวิชาการ:  

ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  

สังกัด: โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  

ความเชี่ยวชาญในสายงาน: เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

 

ติดต่อ

ห้องโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพรเกียรติ (ตึก 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : –

E-mail : –