อาจารย์คมสันต์ นาควังไทร

 

อาจารย์คมสันต์ นาควังไทร

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย): นายคมสันต์ นาควังไทร  

ชื่อ-สกุล (Eng): Mr Komson Nakwangsai  

ตำแหน่งทางวิชาการ:  

ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  

สังกัด: โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  

ความเชี่ยวชาญในสายงาน: เชียวชาญด้านรัฐศาสตร์  

 

ติดต่อ

ห้องโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพรเกียรติ (ตึก 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : –

E-mail : –