อาจารย์อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์

 

อาจารย์อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล (ไทย): นายอภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์  

ชื่อ-สกุล (Eng): Mr Apinan Thamteerasit  

ตำแหน่งทางวิชาการ:  

ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  

สังกัด: โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  

ความเชี่ยวชาญในสายงาน: เชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์  

 

ติดต่อ

ห้องโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสิรินธร (ตึก 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : –

E-mail : –