ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว

<

ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว

รองผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายวางแผนและวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ชื่อ-สกุล (ไทย): นายอดิเรก ฟั่นเขียว

ชื่อ-สกุล (Eng): Mr ‎-

ตำแหน่งทางวิชาการ: /strong> 

ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย

สังกัด: โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ความเชี่ยวชาญในสายงาน: การวางแผนและการวิจัย

ติดต่อ

ห้องโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพรเกียรติ (ตึก 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : –

E-mail : –