อาจารย์ช่อพฤกษ์ ผิวกู่

 

อาจารย์ช่อพฤกษ์ ผิวกู่

ประธานโปรแกรม

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย): นางสาวช่อพฤกษ์ ผิวกู่  

ชื่อ-สกุล (Eng): Miss  

ตำแหน่งทางวิชาการ:  

ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  

สังกัด: โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  

ความเชี่ยวชาญในสายงาน: เชียวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์  

 

ติดต่อ

ห้องโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพรเกียรติ (ตึก 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : –

E-mail : –