อาจารย์ภัคพล รื่นกลิ่น

อาจารย์ภัคพล รื่นกลิ่น

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

ชื่อ-สกุล (ไทย): นายภัคพล รื่นกลิ่น

ชื่อ-สกุล (Eng): Mr ‎-

ตำแหน่งทางวิชาการ:

ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย

สังกัด: โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ความเชี่ยวชาญในสายงาน: เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์

ติดต่อ

ห้องโปรแกรมวิชาการจัดการโลจีสติกส์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพรเกียรติ (ตึก 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : –

E-mail : –