การพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ PDCA

 

 

 

ชื่องานวิจัย: การพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ โดยใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA)สำหรับนักศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษ

Title: Development of Skills toward Writing English Short Stovies by Employing the Deming’s Cycle (PDCA) for English Program students of Education Faculty

ผู้เขียน: ถิรวิท ไพรมหานิยม

วิชา: ภาษาอังกฤษ

บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีจุดประสงค์ 3 ประการ 1) เพื่อพัฒนาขั้นตอนการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ 2) พัฒนาทักษะ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ 3) ศึกษาความรับผิดชอบหลังการฝึกเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ และ 4) ศึกษาความ พึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ โดยใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) กลุ่มประชากรเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2557 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 143 คน เก็บรวบรวบข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหาการพัฒนาขั้นตอนการพัฒนาการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ แบบวัด ทักษะการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ แบบวัดความความรับผิดชอบหลังการฝึกเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ และ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่า ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาการพัฒนาขั้นตอนการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษโดยใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) ของนักศึกษา ประกอบด้วย 1. การวางแผน (Plan) 2. การดําเนินการ (Do) 3. การตรวจสอบและ นําเสนอ (Check) และ4. การปรับปรุงแก้ไข (Act) ตามลําดับ
2. ผลการประเมินโดยอาจารย์ด้านการพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษโดยภาพรวม พบว่า นักศึกษาเข้าใจและปฏิบัติตามไม่ครอบคลุมทุกขั้นตอน แต่รายละเอียดในหัวข้อนั้นถูกต้อง สําหรับผลการประเมิน ตนเองของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาเข้าใจและปฏิบัติตามครอบคลุมทุกขั้นตอน แต่รายละเอียดบางประเด็นยังไม่ ครอบคลุม
3. ผลการศึกษาความรับผิดชอบหลังการฝึกเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ โดยรวมด้านความรับผิดชอบต่อ ตนเองและด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนอยู่ในระดับมาก
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ข้อคิดเห็นอื่นๆโดยรวมนักศึกษาเกิดทักษะการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษอย่างมีระบบและมั่นใจในการเขียน มากขึ้น

อ้างอิง

ถิรวิท ไพรมหานิยม. (2558). การพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ โดยใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA)สำหรับนักศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษ. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.