ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

เชื้อราไตรโครเดอร์มาเพื่อใช้ในการเกษตร

trichoderma1

ความหมาย

เชื้อราไตรโครเดอร์มา (Trichoderma harzianum) เป็นเชื้อราที่ดำรงชีวิตอยู่ในดิน โดยอาศัยซากพืช ซากสัตว์ และอินทรียวัตถุเป็นอาหาร สร้างเส้นใยสีขาวและสปอร์มีสีเขียว จัดเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ที่มีประโยชน์ที่ใช้สำหรับใช้ป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด ปัจจุบันเกษตรกรสามารถผลิตขยายสำหรับใช้เองได้ด้วยอุปกรณ์ และวิธีการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เป็นการลดต้นทุนการผลิต ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ทั้งยังปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ไตรโครเดอร์มากับการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช

 • เจริญแก่งแย่งอาหาร อากาศ น้ำ เนื่องจากสามารถสร้างเส้นใยได้รวดเร็ว และสร้างสปอร์ในปริมาณสูง ทำให้ครอบครองพื้นที่เพื่อการดำรงชีวิตได้ดี จึงทำให้เชื้อราสาเหตุโรคพืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ อ่อนแอจนไม่สามารถทำลายพืชได้
 • การเป็นปรสิต เป็นกลไกในการเบียดเบียนด้วยการสร้าง เส้นใยพันรัดและแทงดูดกินน้ำเลี้ยงจากเชื้อราสาเหตุโรคพืช ทำให้เส้นใยเชื้อโรคพืชตาย
 • การสร้างสารพิษ สารปฏิชีวนะหรือน้ำย่อย (เอนไซม์) ที่เป็นพิษ หยุดยั้งและทำลายเส้นใยเชื้อราโรคพืช
 • การชักนำให้พืชมีความต้านทานโรค ระบบรากพืชสมบูรณ์แข็งแรงช่วยให้เมล็ดงอกและเจริญเติบโตได้ดี และกระตุ้นให้เกิดความต้านทานโรคขึ้นภายใน

การขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาอย่างง่าย

 1. หุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า โดยใช้ข้าว 3 ส่วน ต่อน้ำ 2 ส่วน เมื่อหุงแล้วข้าวจะมีลักษณะแข็งเป็นแกน
 2. ตักข้าวใส่ถุง ในขณะที่ยังร้อน ปริมาณ 250 กรัม พับปากถุงวางรอให้ข้าวเย็นลง
 3. เทหัวเชื้อราไตรโครเดอร์มาใส่ถุงประมาณ 1-2 ช้อนชา (หัวเชื้อในข้าวฟ่าง)
 4. รัดปากถุงให้แน่น โดยให้มีพื้นที่ในถุงมากที่สุดและคลุกเชื้อราไตรโครเดอร์มา ให้กระจายทั่วข้าว
 5. ใช้เข็มหมุดเจาะรู ประมาณ 15-20 รู บริเวณใต้ยางรัดเพื่อให้อากาศเข้า
 6. พักเชื้อไว้ 2-3 วัน ขยำเชื้อราให้กระจายตัวอีกครั้ง บ่มจนครบ 7 วัน เชื้อราจะมีสีขาวเต็มถุง จึงสามารถนำไปใช้ได้

วิธีใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา

 1. การพ่นทางใบนำเชื้อราไตรโครเดอร์มา 1 กก. (4 ถุง) ต่อน้ำ กรองหรือขยำเชื้อราให้ได้เฉพาะน้ำสีเขียว ผสมกับน้ำ 200 ลิตร  ผสมสารจับใบ พ่นทางใบตอนเช้าและเย็น
 2. การใส่ลงบนดินเชื้อรา 1 กก. ผสมกับรำละเอียก 4 กก. และปุ๋ยคอก 100 กก. คลุกเคล้าให้เข้าสามารถนำไปใช้หว่านในแปลงผักได้เลย
 3. ใช้กับไม้ผลเช่นต้นไม้หว่านโคนต้นปีละ 2 ครั้ง
 4. นำเชื้อราผสมกับเมล็ดพันธุ์ เชื้อรา 1 ช้อนชา ผมสมกับเมล็ดพันธุ์แช่งน้ำแล้วนำเมล้ดพันธุ์ไปหว่าน

การเก็บรักษา

 1. เชื้อราที่เราผลิตจนเขียวสามารถใส่ในตู้เย็นได้ 1 เดือน
 2. นำเชื้อราที่เขียวแล้วไปผึ่งให้แห้งแล้วใส่ในขวดแก้ว สามารถเก็บรักษาได้ 8 เดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายดวงดี ทองคูณคณาลาภ

นายดวงดี ทองคูณคณาลาภ​

นักวิชาการเกษตร​
063-6450032
ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

QR Code-เชื้อราไตรโครเดอร์มา