ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

การทำแปลงผัก

การทำแปลงผักแบบปูพลาสติกและการปรุงดินในรูปการปลูกผักอินทรีย์

การทำแปลงผักแบบปูพลาสติก

วัสดุการทำแปลง

 1. ผ้าใบหรือพลาสติก ที่จะนำมาปูพื้น เพื่อไม่ให้วัชพืชที่ต้องการขึ้นมาในแปลงผัก
 2. อิฐบล็อคหรือไม้ที่สามารถมาขึ้นรูปทำแปลงปลูก

ส่วนประกอบในการปรับปรุงดิน

 1. แกลบดำ 2 ส่วน เพิ่มอินทรียวัตถุ เก็บความชื้นและระบายน้ำได้ดี
 2. แกลบ 1 ส่วน เพิ่มอินทรีย์วัตถุและปรับปรุงดิน
 3. ดินร่วน 2 ส่วน มีแร่ธาตุอาหารของพืช
 4. ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน เพื่อเพิ่มแร่ธาตุอาหารให้แก่พืช
 5. น้ำหมัก EM ตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มสารอาหาร

วิธีการทำแปลง

 1. เตรียมแปลงปลูก ก่ออิฐบล็อกหรือวางไม้ให้สูงประมาณ 20 ซม.
 2. ปรุงดินโดยนำส่วนปรกอบต่าง ๆ มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำมาเทลงแปลงให้สูง ประมาณ 20 ซม.
 3. นำต้นกล้าที่เพาะหรือใช้วิธีการหว่านลงในแปลงผัก
 4. ดูแลรักษาใส่ปุ๋ยตามระยะเวลาการดูแลรักษาของพืชแต่ละชนิด

หมายเหตุ : จากปัญหาที่เกิดในแปลงผักแบบเก่านั้นมีวัชพืชที่ไม่สามารถกำจัดได้หรือวัชพืชลุกลามได้เร็ว จึงประยุกต์วิธีการทำแปลงผักแบบปูพลาสติกและการปรุงดินนี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้วัชพืชเติบโต หรือถ้าเกิดวัชพืชขึ้นก็สามารถที่จะกำจัดได้ง่ายกว่าเดิม และยังทำให้ดินในแปลงปลูกดีกว่าดินในแปลงทั่วไป