ศึกษาความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศและ โลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม

          Definition and category of environment and natural resources, importance of the environment and natural resources, the environment and humans. The environmental condition currently occurring in the country and the world. Impact on the environment and natural resources, conservation and sustainable management of natural resources, coupled with the moral and ethical principles.