ปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการ ค่านิยม ระบบ และวิวัฒนาการของการบริหาร ราชการไทย ปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย การปฏิรูป ระบบราชการไทย ระเบียบปฏิบัติราชการ การบริหารราชการแนวใหม่ ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มของการ บริหารราชการไทยในอนาคต


การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3 (3-0-6) Public Human Resource  เอกบังคับ Management and Development แนวคิด ทฤษฎี ความเป็นมา อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมต่อ นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ภาครัฐ การประเมินระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารและวางแผน ทรัพยากรมนุษย์


ปรัชญา แนวคิด ความหมาย ลักษณะของความหลากหลาย รูปแบบของความหลากหลายใน องค์การ ยุทธวิธีการบริหารองค์การท่ามกลางความหลากหลายของทรัพยากรมนุษย์