การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดำเนินงานกิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกำไร ระบบต้นทุนรวมระบบต้นทุนผันแปร งบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การกำหนดราคาสินค้า ราคาโอน และการ ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน