เนื้อหาการการใช้ระบบ KPRUMS-LMS นี้ มุ่งเน้นการถ่ายทอดขั้นตอนการใช้ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งใช้ Moodle ซึ่งเป็นระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Learning Management System: LMS) ที่ผู้พัฒนาอนุญาตให้ใช้ได้ฟรี