ศึกษารายงานทางการเงินเกี่ยวกับงบการเงินต่าง ๆ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจ การ เปรียบเทียบอัตราส่วน การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการเงิน งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์ผลต่างในกำไร และต้นทุน และการปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง