ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร องค์ประกอบ โครงสร้างและกระบวนการสื่อสาร ความสำคัญของการสื่อสารในสถาบันบริการสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์สารสนเทศสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร สภาพปัญหาของการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในงานสารสนเทศ