แนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒนาการทางการบัญชี ความหมาย และวัตถุประสงค์ของการ บัญชีประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ และการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทำงบทดลอง กระดาษทำการ การจัดทำรายงานทางการเงินของกิจการให้บริการและซื้อขายสินค้า คำศัพท์เฉพาะทางด้านการบัญชี