ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคิด นโยบายเกี่ยวกับการคลัง และการงบประมาณ การบริหารงบประมาณแผ่นดิน เทคนิคและการวิเคราะห์งบประมาณ ปัญหาการงบประมาณของประเทศไทย

ศึกษาแนวคิดการประเมินผลโครงการภาครัฐ ตัวแบบการประเมินโครงการ ตัวแบบการพัฒนาคุณภาพองค์กรภาครัฐ การออกแบบการประเมิน การเขียนข้อเสนอโครงการประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทำรายงานการประเมินผลโครงการ

ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีการในการกำหนดนโยบายสาธารณะ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลโครงการ ตลอดจนการวางแผนการ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนและนโยบาย การเขียนโครงการ