หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวัตถุประสงค์และประเภทของกฎหมายรัฐธรรมนูญและการสถาปนารัฐธรรมนูญสถาบันทางการเมืองที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ การจัดตั้งองค์การปกครองตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย