ศึกษาการบัญชีนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและข้อผิดพลาด งบการเงินระหว่างกาล การบัญชีสำหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่างบการเงิน การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศ สัญญาก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชำระ สัญญาเช่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ผลประโยชน์พนักงาน

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของระบบบัญชี การควบคุมภายใน การเลือกใช้เอกสารทางการบัญชี สมุดบันทึกรายการขั้นต้น ขั้นตอนการวางระบบบัญชี วงจรรายได้ วงจรรายจ่าย สินค้าคงคลัง ต้นทุนการผลิตสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินเดือนและค่าแรงของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม