กลุ่มวิชาชีพบังคับ

รหัสรายวิชา 3524101   

ชื่อวิชา การบัญชีชั้นสูง 1  (Advanced Accounting 1) 

หน่วยกิต 3(2-2-5)

วิชาที่ต้องสอบผ่าน 3522103  การบัญชีชั้นกลาง  1  และ  3522104  การบัญชีชั้นกลาง 2

       นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี และข้อผิดพลาด งบการเงินระหว่างกาล การบัญชีสำหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงิน การบัญชีสำนักงานใหญ่ และสาขาทั้งในและต่างประเทศ สัญญาก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย สัญญาเช่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้


กลุ่มวิชาชีพบังคับ

รหัสวิชา
3522102
ชื่อและค าอธิบายรายวิชา
การบัญชีต้นทุน 1
Cost Accounting 1
น(ท–ป–อ)
3(2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521102 การบัญชี 2

      ความสําคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุน และการบัญชีบริหารในองค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุน ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทํา ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม