เกี่ยวกับเรา

เนื่องจากลักษณะสำคัญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีเรื่องของความรู้ความเข้าใจ และมีเหตุมีผลในการดำรงชีวิต ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่  เป็นแนวทางการพัฒนาที่นำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับต่างๆ  อย่างเป็นขั้นตอน  โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี   มีความรู้  ความเพียรและความอดทน สติและปัญญา การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคี โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ในขณะที่ทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางการปฏิบัติภาคเกษตรอย่างเป็นขั้นตอน เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรมเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสม

จะเห็นได้ว่าการที่จะปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ได้ประสิทธิภาพนั้น จำเป็นที่จะต้องมีศูนย์กลางการเรียนรู้ เพื่อรวบรวม ถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่แก่ชุมชนโดยตรง ซึ่งการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ นั้น  ริเริ่มขึ้นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ผาสุข ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด (ชื่อเดิมในขณะนั้น) อีกทั้งได้รับการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ ภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ตำแหน่งในช่วงการก่อตั้งศูนย์ฯ) และจวบถึงปัจจุบันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ยังเป็นปรัชญาและวิธีการดำเนินชีวิตที่สำคัญกับผู้คนทุกช่วงอายุ ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จึงไม่หยุดที่จะตอบสนองและเดินรอยตามพระยุคลบาทแห่งพระองค์ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

"...เพราะฉะนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เรื่องศักดิ์สิทธิที่เอื้อมไม่ถึง แต่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนำมาพัฒนาตนเอง ครอบครัวและบริษัทได้.."

บริการของเรา

บริการวิชาการ

ถ่ายทอดความรู้ จัดฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งเรียนรู้

ให้บริการศึกษาดูงานแก่บุคคลทั่วไป หน่วยงานต่างๆ ภายในศูนย์ อาทิเช็น ฝายมีชีวิต ผักปลอดภัย พลังงานทดแทน ปุ๋ยชีวภาพ

ศึกษาวิจัย

รวบรวมองค์ความรู้ ศึกษาและวิจัยในประเด็นของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และเทคโนโลยีของชุมชน

กิจกรรมสำคัญที่ผ่านมา: 19 กรกฎาคม 2562

เทศบาลตำบลม่วงน้อย จังหวัดลำพูน นำคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกเทศบาล คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลม่วงน้อย และเจ้าหน้าที่ รวม 26 คน เข้าศึกษาดูงาน…

กิจกรรมสำคัญที่ผ่านมา: 9 กรกฎาคม 2562

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 นำคณะแกนนำชุมชนเข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้…

กิจกรรมสำคัญที่ผ่านมา: 29-30 มิถุนายน 2562

คณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ เข้าร่วมการอบรมความรู้ในการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์…

ปราชญ์ชาวบ้านและเทคโนโลยีชุมชน

ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

การทำน้ำยาล้างจาน

การทำแปลงผักแบบปูพลาสติกและการปรุงดินในรูปการปลูกผักอินทรีย์

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยประยุคใช้วัสดุตามท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุน

แหล่งเรียนรู้

"ศาสตร์ของพระราชา วิชาของแผ่นดิน"

นิทรรศการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชีวิตสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม

ฝายมีชีวิตและพลังงานทดแทน

การเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และการเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนในชีวิตประจำวัน

ผักปลอดภัยและปุ๋ยชีวภาพ

ถ่ายทอดกระบวนการผลิตผักปลอดภัยและการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating access token: Session has expired on Sunday, 31-Mar-19 23:26:44 PDT. The current time is Thursday, 06-Aug-20 20:20:36 PDT.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 463
Please refer to our Error Message Reference.

ติดต่อเรา