ผลการประเมินตนเองประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558

  1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ และนักวิจัยตามสูตร

ผลรวมถ่วงนำ้หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย
จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด
  • สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

= 0.20 (12 เรื่อง) + 0.40 (1 เรื่อง) + 0.60 (1 เรื่อง) + 1.00 (1 เรื่อง)

= $latex \frac{4.4}{27} \times \text{100}&s=2$

= 16.3o%

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

= 0.20 (8 เรื่อง)

= $latex \frac{1.6}{11} \times \text{100}&s=2$

= 14.55%

  1. แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

ร้อยละของผลรวมถ่วงนำ้หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5
  • สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่ม ข คะแนนเต็ม 5 ร้อยละ 20 ขึ้นไป)

= $latex \frac{16.30}{20} \times \text{5}&s=2$

= 4.08 คะแนน

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่ม ข คะแนนเต็ม 5 ร้อยละ 30 ขึ้นไป)

= $latex \frac{14.55}{30} \times \text{5}&s=2$

= 2.43 คะแนน

  • คะแนนรวมเฉลี่ยทั้งสองสาขาวิชาได้คะแนนดังนี้

= $latex \frac{4.08+2.43}{2}&s=2$

= 3.26 คะแนน

การประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย (,X) เป้าหมายปีถัดไป
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 เรื่อง 4.08 คะแนน
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 เรื่อง 2.43 คะแนน X
3 คะแนน รวมจำนวน 23 ผลงาน

= $latex \frac{4.08+2.43}{2}&s=2$

= 3.26 คะแนน

4 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย (X)
ร้อยละ 3.00 คะแนน 3.26 …. คะแนน
หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ :
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /รายงานผลการดำเนินงานอาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
โทรศัพท์ 089-755-5466 โทรศัพท์ :  097-9232623
E-mail : adirek_fun@hotmail.com E-mail :  tophun@hotmail.com

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

  • ควรส่งเสริมให้อาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้นอย่างเร่งด่วน=

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี)