ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเขียน Resume และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเขียน Resume และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเขียน Resume และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียน Resume และเตรียมความพร้อมด้านการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาสำหรับการเข้าทำงานหรือการศึกษาต่อ ทั้งนี้มีกำหนดจัดอบรมในวันที่ 20-21 และ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารเรียน 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์สุมาลี  แก้วสะแสน

087-201-4278