อบรมสนทนาภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

อบรมสนทนาภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีกำหนดจัดกิจกรรมอบรมสนทนาภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จำนวน 30 คน ในวันจันทร์ – ศุกร์ จำนวน 2 สัปดาห์ รวมเป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2559 – 27 ก.พ. 2559 (16.00 – 19.00 น.) ยกเว้นวัน เสาร์-อาทิตย์ ณ ห้อง และงานศูนย์ภาษาฯ เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษผ่านการสนทนา (Conversation) เพราะการสนทนาจะทำให้ผู้พูดภาษาอังกฤษเกิดความคล่อง (Fluency) ในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น และยังช่วยเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกออกเสียง (Pronunciation) เพื่อที่จะช่วยให้เกิดความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น