ประมวลกีฬากศ.บป. 59

ประมวลกีฬากศ.บป. 59

องค์การบริหารนักศึกษาภาคการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) และงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกีฬากศ.บป.เกมส์ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา และมีนักศึกษาภาคกศ.บป. ทุกโปรแกรมวิชาเข้าร่วมในครั้งนี้