กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตสู่การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตสู่การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตสู่การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 โดยได้พาตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานกระบวนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ของบริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด ผู้ผลิตน้ำแร่มองต์ เฟลอ (Mont Fleur) ซึ่งจัดจำหน่ายโดยบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) โดยในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ได้ได้ศึกษาถึงกระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำ ทั้งกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กระบวนการจัดเก็บ จนกระทั่งการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค ซึ่งได้รับการดูแลและให้ความรู้เป็นอย่างดีจากทางทีมงานของบริษัทฯ