กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตสู่การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตสู่การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตสู่การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานการจัดการโลจิสติกส์ของบริษัท ท็อป ฟอร์ม บราเซีย (แม่สอด) จำกัด ผู้ผลิตชุดชั้นในชั้นนำของโลก โดยได้ศึกษาถึงกระบวนการและขั้นตอนการผลิต ระบบการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้า การจัดเก็บสินค้า รวมถึงการกระจายสินค้า ซึ่งได้รับการดูแลและให้ความรู้เป็นอย่างดีจากทางทีมงานวิทยากรของบริษัทฯ