การแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2016

การแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2016

เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดส่งตัวแทนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ MOS Olympic Thailand Competition 2016 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยนักศึกษาที่เป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย

  1. นางสาวปาณิตา แก้วมา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
  2. นางสาวเมธาวี ปันโย โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
  3. นางสาวปนัดดา ช่างทำ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
  4. นายอรรณพ  สุวรรณษา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
  5. นายอังศิรานันท์ สุนทรวัฒน์  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  6. นายพิทยา แสนอุด โปรแกรมวิชาการบัญชี

ในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว  มีอาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ และอาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ เป็นผู้ควบคุมดูแลตลอดการเดินทางในครั้งนี้ ซึ่งจากการเข้าร่วมการแข่งขัน ถึงแม้ว่านักศึกษาทั้ง 6 คน จะไม่ได้รับรางวัลกลับมา แต่นักศึกษาก็ได้รับประสบการณ์ ความรู้ รวมถึงมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนต่างสถาบันมากมายที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณทางผู้บริหาร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาให้เข้าร่วมแข่งขันในโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ยังได้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการสอบ Microsoft Office Specialist เพื่อรับใบรับรองความสามารถด้าน Microsoft Office ในระดับสากล ณ ศูนย์สอบฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประจำทุกปี รวมถึงจัดให้นักศึกษาได้เข้าทดสอบเพื่อให้ได้ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1  ณ ศูนย์สอบฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อย่างต่อเนื่องทุกปีอีกด้วย