กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัด กิจกรรมพัฒนาอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559  ณ ห้อง A431 ชั้น 3 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการออกฝึกงานได้ ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนางสาวรุจิรา ภูมิผล และคณะเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้