องค์ความรู้เรื่อง“การพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่”

องค์ความรู้เรื่อง“การพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่”

กลุ่มข่าว :องค์ความรู้

ด้านการวิจัย :
“การพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่” มีการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งจะออกมาเป็นโครงร่างของบทความทางวิชาการ และบทความวิจัยที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กำหนดขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมในการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ โดยแบ่งการนำองค์ความรู้ไปใช้ ได้เป็นบทความลักษณะ คือ

 • บทความวิจัย ได้แก่
  • “พฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด” โดยอาจารย์คมสันต์ นาควังไทร
  • “การพัฒนาบทเรียน E-Learning รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ” (Interactive of E-Learning Courses for Information Technology in Business) โดยอาจารย์วันชัย เพ็งวัน
 • บทความวิชาการ ได้แก่
  • “การเชื่อมโยงแนวคิดทางโลจิสติกส์สู่การวางแผนการเงินส่วนบุคคล” โดยอาจารย์ธนวิทย์  ฟองสมุทร
  • “การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของอำเภอแม่สอดเนื่องจากการเข้าสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ” โดยอาจารย์ช่อพฤกษ์ ผิวกู่
  • “แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” โดยอาจารย์พัชรมนฑ์ อ่อนเชด
  • “ข้อกฎหมายที่สนับสนุนแรงงานต่างด้าวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก” โดยอาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข
  • “หลักการนำสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน” โดยอาจารย์วันชัย  เพ็งวัน
  • “ปัญหาและแนวทางบริหารจัดผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่จังหวัดตาก” โดยดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
  • “การบริหารจัดการโลจิสติกส์สีเขียว” โดยอาจารย์สุทธิดา ทับทิมศรี
  • “การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาคการเกษตร” โดยอาจารย์ภัคพล รื่นกลิ่น
  • “ระบบการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อพัฒนานักศึกษาในมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์” โดยอาจารย์ณัฐภาณี บัวดี