โครงการ 2016 KPRU-MS English Camp

โครงการ 2016 KPRU-MS English Camp

ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับงานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ได้จัดกิจกรรม “2016 KPRU-MS English Camp” สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ชั้นปีที่ 2 – 4 จำนวนกว่า 600 คน ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โดยเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการสอบวัดผลระดับภาษาอังกฤษทางสากล Testing of English International Communication (TOEIC) ซึ่งเป็นการทดสอบที่ได้รับความนิยมและยอมรับอย่างแพร่หลายในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ

สำหรับวิทยากรหลักในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) โดยได้จัดวิทยากรชาวฟิลิปปินส์ที่สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 9 ท่าน มาเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ

นายวิชานนท์ ผ่องจิตต์
ผู้เขียนข่าว