กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมพม่า 2559

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมพม่า 2559

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมพม่า (Myanmar & Cultural Exchange Program)  มีกำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่  9 – 22  พฤศจิกายน 2559  ณ  Dagon University  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะภาษาพม่าให้แก่บุคลากรและนักศึกษา โดยกิจกรรม ฯ นี้  เป็นการฝึกอบรมที่เน้นการเรียนภาษาพม่าทั้งทฤษฎีและปฏิบัติกับเจ้าของภาษาโดยตรง สามารถฝึกฝนทักษะการใช้ภาษากับสถานการณ์ที่เป็นจริงและยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอนภาษา ทั้งยังนำมาซึ่งการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีนักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน มีรายชื่อดังนี้

ลำดับ ชื่อ -นามสกุล โปรแกรมวิชา
1 นางสาวขนิษฐา แสนพรม การจัดการทั่วไป
2 นางสาวณัฐชา    แก้วไพศาลสกุล การจัดการทั่วไป
3 นางสาวนิชา      ทองนุช การจัดการทั่วไป
4 นายสาธิต        ฮาบัส โลจิสติกส์
5 นางสาวมณิสรา  อุมา รัฐประศาสนศาสตร์
6 นางสาวเบญจมาศ  ป่าตาล รัฐประศาสนศาสตร์
7 นายวรพันธ์   ตั้งจิตรวัฒนากุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 นายกิตติพงษ์     กัณฑวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9 นางสาวขนิษฐา กิตติพงศ์สรรค์ บัญชี
10 นายชัยรัตน์  ขันแก้ว อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โดยคณะนักศึกษาและอาจารย์  ได้เข้าพบผู้อำนวยการสำนักมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์จำนรรจ์ เสนาะเมือง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เพื่อขอคำแนะนำในการปฏิบัติตนขณะทำกิจกรรม ณ  Dagon University  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์    และได้เดินทางไปยัง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.45 น. เพื่อเริ่มกิจกรรมอบรมในวันถัดไป

นางสาวภชิสา  ปัทมภูวนนท์

ผู้เขียนข่าว