กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมพม่า ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมพม่า ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมพม่า ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมพม่า ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 9 -22 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เดินทางไปยัง Dagon University  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมพม่า โดยมีอาจารย์ชัยรัตน์ ขันแก้ว เป็นตัวแทนของคณะกรรมการศูนย์เมียนมาร์ศึกษา เป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 9 คน โดยมีรายชื่อดังนี้ อ่านเพิ่มเติมได้ตามได้ที่เว็บไซต์ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา  http://myanmarcenter.kpru.ac.th

นางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์

ผู้เขียนข่าว