โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4"

เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 5 ท่าน ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” (4th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC IV)) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีบทความที่นำเสนอจำนวน 5 บทความ ได้แก่

  1. บทความเรื่อง “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันขั้นต้นในเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก” นำเสนอโดย อาจารย์ภัคพล รื่นกลิ่น ตีพิมพ์ในวารสารศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  2. บทความเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักการ 7R ทางโลจิสติกส์เพื่อวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล” นำเสนอโดย อาจาร์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  3. บทความเรื่อง “การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” นำเสนอโดย อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  4. บทความเรื่อง “การบริหารจัดการโลจิสติกส์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด” นำเสนอโดย อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
  5. บทความเรื่อง “โอกาสด้านการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก” โดยอาจารย์น้ำฝน สะละโกสา ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)

นายธนวิทย์ ฟองสมุทร์

ผู้เขียนข่าว