โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ TOEIC ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 2 ประจำปี 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ TOEIC ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 2 ประจำปี 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ TOEIC ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 2 ประจำปี 2559
งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ TOEIC ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ชั้นปีที่ 1 – 2 จำนวน 40 คน ในวัน เสาร์ – อาทิตย์ 2 อาทิตย์ รวนเป็นเวลา 4 วัน  ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 – 27 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องเรียนทางไกล อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี้เน้นด้านทักษะเบื้องต้นของภาษาอังกฤษและ   กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอบ TOEIC เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคนเองต่อไป

สำหรับวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ นายกฤษณะ จันทร เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นายวิชานนท์ ผ่องจิตต์

ผู้เขียนข่าว