กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ประจำปีพ.ศ. 2559

งานวิเทศสัมพันธ์ และ งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 300 คน ในวันที่ 6-9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมทับทิม และห้องประชุมรตนมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยได้รับเกียรติจากท่านดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต และนายกฤษณะ จันทร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากรในการจัดอบรมครั้งนี้

นางสุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์

ผู้เขียนข่าว