การเขียนโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเสนอของบประมาณ โดยดร.รัฐ ธนาดิเรก (7 พฤศจิกายน 2559)

การเขียนโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเสนอของบประมาณ โดยดร.รัฐ ธนาดิเรก (7 พฤศจิกายน 2559)

จัดอยู่ในกลุ่มข่าว : องค์ความรู้

การเขียนโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเสนอของบประมาณ โดย ดร.รัฐ ธนาดิเรก วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดตรดิตถ์