ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบ TOEIC ประจำปีพ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบ TOEIC ประจำปีพ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC

ประจำปีพ.ศ. 2559

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล โปรแกรมวิชา ชั้นปี
1 575720306 นางสาวมัทนา ปันหล้า เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ ปี 3
2 575720305 นางสาวธัญย์ชนก บุญเลิศ เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ ปี 3
3 575720117 นายณชา ธีรานุพัฒนา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปี 3
4 575720331 นายปริ่มเปรมมินทร์ นันทะใจ เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ ปี 3
5 575720101 นายมงคลฉัตร มากมี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปี 3
6 575720327 นางสาวณิชกานต์ บุญปาล เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ ปี 3
7 575720331 นายธวัชชัย คำปิง เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ ปี 3
8 575720106 นายกฤษณะ กันทะวงศ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปี 3
9 575420117 นางสาวอรัญญา คัมภีร์ศาสนรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3
10 575720323 นางสาวทัตพร จิตต์แก้วปัญญา เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ ปี 3
11 575820142 นางสาวกัณฐมณี ทิพมาส รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3
12 575720119 นายบุญหลง แสนมา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปี 3
13 575520112 นางสาวสุนิสา ปูกันกะ การบัญชี ปี 3
14 575520133 นางสาวสาธิญา แกล้วกล้า การบัญชี ปี 3
15 575520136 นายพิทยา แสนอุด การบัญชี ปี 3
16 565720309 นางสาวจีรวัฒน์ ทองแก้ว เทคโนการจัดการฯ ปี 4
17 575521015 นางสาวมณีรัตน์ ตราชูคงคา การบัญชี ปี 3
18 575520130 นางสาวอรทัย จีนตู่ การบัญชี ปี 3
19 575820143 นายพรชัย ต๊ะสุ รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3
20 565720115 นางสาวอัญชลี รินระดา เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ ปี 4
21 575720301 นางสาวพิฤาพร คำหล้า เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ ปี 3
22 575720307 นายศักดิธัช อินเตชะ เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ ปี 3
23 575720314 นางสาวศิริพร มณีวรรณ เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ ปี 3
24 575720321 นางสาวพรทิพย์ ทิหวาย เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ ปี 3
25 565420117 นางสาวยุคลธร แสนพรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 4
26 575720412 นางสาวปนัดดา ช่างทำ เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ ปี 3
27 575820110 นางสาวชลิตา ศิรภัสธนาพงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4
28 575420327 นายณัฐวุฒิ นากาโน การจัดการทั่วไป ปี 3
29 565520114 นางสาวอาภาพร คีรีคำรณ การบัญชี ปี 4
30 575420317 นางสาวดารารัตน์ พิมมันตา การจัดการทั่วไป ปี 3

หมายเหตุ

  1. ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานกับสถาบันจัดสอบฯ เพื่อกำหนดวันเวลาในการสอบต่อไป โดยจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการผ่านทางเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่ง
  2. ผลการคัดเลือกดังรายชื่อในตารางข้างต้น เป็นการคัดเลือกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอบ TOEIC เมื่อวันที่ 6-9 ธันวาคม 2559

นายถิรวิท ไพรมหานิยม

ผู้เขียนข่าว