กิจกรรม English in the garden 2016

กิจกรรม English in the garden 2016

กิจกรรม English in the garden 2016งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม English in the garden ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อสร้างทัสนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
  2. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
  3. เพื่อเสริมทักษะและความกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่และน้อง

นายถิรวิท ไพรมหานิยม

ผู้เขียนข่าว