โปรแกรมแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการสร้างสื่ออิเล็คทรอนิกส์ EPUB3

โปรแกรมแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการสร้างสื่ออิเล็คทรอนิกส์ EPUB3

เมื่อวันที่ 18- 20 มีนาคม 2560  ทีมนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย นายจีรพงศ์ ปาทิพย์ นายสุรเซษฐ์ ศรีอำนวยโชค และนายเกรียงไกร พรหมนิยม  ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเพื่อเข้าร่วมประกวดโครงการการประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 เพื่อส่งเสริมการสร้างหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างหนังสือ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

นายอภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์

ผู้เขียนข่าว