มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร ท่านอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร ท่านอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร ท่านอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ ประจำปี 2560 บริเวณโถงอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมี

ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

ท่านดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ท่านดร. สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาท เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยในปี 2560 โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาภาค กศ.บป. เข้าร่วมกิจกรรม

ในเวลา 10.00 น. ได้มีกิจกรรมรดน้ำ ดำหัวท่านรองอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์และแล้วเสร็จในเวลาประมาณ 11.30 น. คณาจารย์และนักศึกษาภาค กศ.บป. ได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านรองอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและร่วมกันถ่ายรูปหมู่

จากนั้นจึงเชิญท่านรองอธิการบดีและท่านผู้ทรงคุณวุฒิร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมรัตมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นพิธีต่อเนื่องจากวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่ แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไป สิ่งที่ต้องนำไปในการรดน้ำดำหัว คือ น้ำอบ น้ำหอม น้ำส้มป่อย หรือน้ำเกสรดอกไม้ พร้อมทั้ง พานข้าวตอกดอกไม้ ธูปเทียน อาจมีผ้าตัดเสื้อ ผ้านุ่ง ผ้าห่ม หรือของขวัญเล็กๆน้อยๆไปมอบให้แก่ท่านด้วย ผู้ไปดำหัวจะกล่าวคำขอขมาลาโทษ ขอให้ท่านอโหสิกรรมให้ และอวยพรให้ท่านประสบแต่ความสุข สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง จากนั้นจะเอาขันเล็กๆตักน้ำหอม น้ำปรุงที่นำมารดลงบนฝ่ามือผู้ใหญ่ ท่านจะนำน้ำ ปอม น้ำส้มป่อย ขึ้นลูบศีรษะเป็นการยอมรับการขอขมาและอโหสิกรรม แล้วกล่าวให้ศีลให้พร

นายกำภู สุจริตจันทร์

ผู้เขียนข่าว