งานศูนย์ภาษาแม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อนการสอบ TOEIC สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งานศูนย์ภาษาแม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อนการสอบ TOEIC สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ด้วยงานศูนย์ภาษา แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อนการสอบ Test of English International Communication (TOEIC) สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรวมเป็นจำนวน 30 คน เป็นเวลา 20 ชั่วโมง ในวันที่ 29-30 เมษายน 2560 และ 6 – 7 พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการทำข้อสอบ TOIEC และยังเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป

ในการอบรมครั้งนี้มี ดร. กมลวัฒน์ ภูวิชิต อาจารย์ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นวิทยากร

การสอบวัดผลภาษาอังกฤษ (TOEIC) เป็นการสอบที่รวบรวมทักษะการฟัง และ การอ่าน โดยเนื้อหาที่สอบจะเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาที่พบเจอในการทำงาน และยังมีประโยชน์สำหรับบุคลากรฯ เพราะภาษาอังกฤษได้กลายเป็นภาษาของโลกแล้ว นอกจากนี้บุคลากรฯ ควรมีทักษะภาษาอังกฤษในขึ้นที่สื่อสารได้ โดยวัดผลจากการสอบ TOEIC เพราะ TOEIC เป็นการสอบวัดระดับทางภาษาของผู้ใช้ภาษาที่ถูกยอมรับในสากล

นายวิชานนท์  ผ่องจิตต์

ผู้เขียนข่าว