อำเภอแม่สอด จัดโครงการฝึกอบรม “การซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย อุทกภัย ประจำปี 2560” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด

อำเภอแม่สอด จัดโครงการฝึกอบรม “การซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย อุทกภัย ประจำปี 2560” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด

อำเภอแม่สอดจัดโครงการฝึกอบรม "การซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (อุทกภัย)" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอดเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2560 อำเภอแม่สอดจัดโครงการฝึกอบรม “การซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (อุทกภัย)” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ประจำปี 2560 โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสุทธา สายวณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “การซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (อุทกภัย)” ภายใต้โครงการฝึกอบรม ทดสอบ อาสาสมัครรักษาดินแดน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิต่าง ๆ ภาคเอกชน (กอ.รมน) ประจำปี 2560 คณะกรรมการและคณะทำงานฝึกการป้องกันสาธารณภัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด อ.เเม่สอด จ.ตาก เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ อีกทั้งสามารถร่วมกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิธีการ อันจะทำให้สามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ต่อไป

นางสาวพุทธรักษ์ เป็งมอย

ผู้เขียนข่าว