รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ สำนักงานพัฒนาดิจิทัลฯ ผู้แทนสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน(สรอ.) และคณะ เดินทางมายังอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยในช่วงเช้าได้เดินทางเยี่ยมชมการสาธิตการตรวจรักษาทางไกล (Telemedicine) “พี่หมอช่วยน้องหมอ” ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ผ่านระบบประชุมทางไกลบนเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ณ โรงพยาบาลแม่สอด

โครงการตรวจรักษาทางไกล ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ผ่านระบบประชุมทางไกลบนเครือข่าย GIN เป็นหนึ่งในงานบูรณาการบริการภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ตามแนวทางแผนปฏิบัติการ Digital Economy ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์ eHealth กระทรวงสาธารณสุข สอดคล้องกับ 4 excellence และ MOPH 4.0 เพื่อขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 โดยแพทย์โรงพยาบาลอุ้มผาง (รพ.น้อง) จะทำการรักษาผู้ป่วยที่มารับบริการ และส่งข้อมูลผู้ป่วยขณะทำการรักษาผ่านเครือข่ายสารสนเทศ ไปยังโรงพยาบาลแม่สอด (รพ.พี่) เพื่อปรึกษาการวินิจฉัยและคำแนะนำแนวทางการรักษากับแพทย์ โรงพยาบาลแม่สอด ให้ช่วยพิจารณาข้อมูลผู้ป่วยพร้อมภาพประกอบ และตอบกลับผ่านระบบห้องแพทย์ออนไลน์ได้ทันที เป็นการช่วยเหลือ และการแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการแพทย์ ระหว่างแพทย์ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ และโรงพยาบาลขนาดเล็ก ในลักษณะ “พี่หมอช่วยน้องหมอ” ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในการรักษาให้แก่แพทย์

 

ต่อมาในเวลา 14.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ และคณะ ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เพื่อเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตากและพบปะผู้บริหารหน่วยงานใต้สังกัดในพื้นที่ อาทิเช่น กสท.โทรคมนาคม ทีโอที ไปรษณีย์ไทย สำนักงานสถิติจังหวัดตากและกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น ณ ห้องประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และแล้วเสร็จในเวลาประมาณ 16.30 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ที่ได้รับจัดตั้งขึ้นโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นผู้บริหารจัดการโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละระดับที่ได้กล่าวข้างต้น บทบาทหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตากมีลักษณะเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของหลาย ๆ ภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่มีการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ สำหรับภาคประชาชนหรือหน่วยงานภายนอก รวมทั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตากยังให้บริการแก่ประชาชนโดยตรงทั้งจากการร้องขอให้ศูนย์ฯ เป็นผู้จัดให้หรือบริการอื่น ๆ ที่ศูนย์ฯ ดำเนินตามแผนปฏิบัติการเพื่อบริการประชาชนนอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังมีหน้าที่ในการประสานงานร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในภูมิภาคอื่น ๆ และการสร้าง/ประสานงานกับศูนย์เครือข่ายในท้องถิ่นที่จะจัดตั้งเพิ่มเติมในอนาคต

นายกำภู สุจริตจันทร์

ผู้เขียนข่าว