ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก จัดอบรบเชิงปฏิบัติการ “ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก จัดอบรบเชิงปฏิบัติการ “ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2560 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก จัดอบรบเชิงปฏิบัติการ “ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0” ณ ห้องประชุมศรีสักทองและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก จัดอบรบเชิงปฏิบัติการ “ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ในเวลา 9.00 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2560 มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจากนโยบายประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยนายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดตาก จากนั้นในเวลา 10.00 น. จึงเริ่มโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Train the trainer โดยนายกิตติคุณ ยศบันเทิง ผู้ดูแลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้เทศบาลตำบลแม่จะเราและการบรรยาย เรื่อง ศูนย์ดิจิทัลชุมชน สถานีข่าวและศูนย์ข้อมูลของชุมชน โดยนายเอกรัฐ ปัญญาเทพและคณะ ณ ห้องประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ต่อมาในเวลาประมาณ 14.30 น. มีการเสวนา เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โดยเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละศูนย์การเรียนรู้และแนะแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัตมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคมและคณะ เข้าร่วมการเสวนา จากนั้นในเวลา 15.30 น. จึงเริ่มฝึกปฏิบัติโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก เป็นสถานที่อบรมภาคปฏิบัติ ส่วนในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ E-Commerce เพื่อให้ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน สามารถนำไปเผยแพร่แก่ผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT แต่ละศูนย์ได้

นายกำภู สุจริตจันทร์

ผู้เขียนข่าว