มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2560

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมรัตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยมี อาจารย์จำนรรจ์ เสนาะเมือง (ผู้อำนวยการสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด) ต้อนรับนักศึกษาใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2560 ได้มีบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสุขในรั้วมหาวิทยาลัย” และมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “เส้นทางสู่ในรั้วมหาวิทยาลัย” โดย อาจารย์วชิระ พิมพ์ทอง เพื่อให้นักศึกษาเตรียมพร้อมเข้าสู่การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และในช่วงบ่ายมีการเสวนาศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน จากนั้นเวลา 15.00 น. ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและพิธีเทียนผูกข้อต่อมือรับขวัญน้อง โดยในพิธีมีขบวนบายศรีและการแสดงรำบายศรี โดย องค์การบริหารนักศึกษา และเปิดตัวองค์การบริหารนักศึกษาในเวลาประมาณ 16.00 น. ต่อมาในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมรัตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดย รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงศ์บุญมาก (รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี (รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เรียนอย่างไรให้สำเร็จการศึกษา” โดย รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ต่อมาในเวลา 11.00 น. มีการแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์มัลลิกา ทองเอมและอาจารย์เอกรัฐ ปัญญาเทพ ต่อมาในเวลาประมาณ 13.00 น. ได้จัดพิธีประดับเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและกิจกรรมต้นสักทองแห่งปณิธาน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการนักศึกษาจึงได้แยกย้ายพบอาจารย์ประจำแต่ละโปรแกรมวิชา แบ่งเป็นโปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษาและโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายกำภู สุจริตจันทร์

ผู้เขียนข่าว