มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วย ท่านสมจิตร ลิ้มลือชาและท่าน ดร.สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางจำนรรจ์ เสนาะเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน ณ ห้องประชุมรัตนมณี วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

ภายในพิธีประกอบด้วยการกล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครู  ขับเสภาเทิดพระคุณครู  การเจิมหนังสือเรียน พิธีไหว้ครูโดยนักศึกษาตัวแทนแต่ละคณะ ตามประเพณีพิธีไหว้ครูที่มีมาแต่โบราณ ผู้เป็นศิษย์มักจะมีการเตรียมของไหว้ 4 อย่าง มาเป็นเครื่องบูชาครู ซึ่งมีนัยยะอันเป็นมงคลและเป็นข้อเตือนใจให้กับผู้เป็นศิษย์ คือ ดอกมะเขือ หมายถึง ความสามารถในการเกิดและแพร่กระจายได้ทั่วไปในทุกที่เปรียบเสมือน ปัญญาความคิดที่พร้อม จะเกิดและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วในทุกเวลาและสถานที่  ต่อมาคือ หญ้าแพรก  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ ความเจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว แม้ในหน้าแล้งจะเหี่ยวเฉาไปบ้าง แต่ถ้าได้รับน้ำ หรือน้ำฝนเมื่อใด ก็พร้อมจะเจริญงอกงามในทันทีเปรียบเสมือนนักเรียน นักศึกษาผู้มารับการเล่าเรียน เมื่อได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูอาจารย์ ก็พร้อมที่รับรู้และนำไปปฏิบัติให้เกิดผลดีทั้งต่อตนเองและสังคมต่อไป  ข้าวตอก หมายความว่า ปัญญาความคิดที่แตกฉาน เพิ่มพูนมากขึ้นกว่าเดิม เช่นเดียวกับข้าวตอกที่เมื่อโดน ความร้อนจะแตก พองออกและมีปริมาณมากขึ้น   และดอกเข็ม มีความหมายว่า ความแหลมคมประดุจเข็ม เปรียบดังสติปัญญาที่มีความแหลมคมราวเข็มหรืออาวุธที่จะใช้ป้องกันตนได้ในทุกโอกาส

นอกจากพิธีไหว้ครูแล้ว ในพิธียังได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตร เพื่อประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติ ศิษย์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ที่มีผลงานในปีการศึกษา 2560  เป็นที่ประจักษ์  โดยเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาชนบท นับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ เป็นศักดิ์และศรีของชาวสักทอง ซึ่งเป็นตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”

นอกจากนี้อธิการบดีให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย

คณะครุศาสตร์

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ดุลยรัตนาชัย          เกรดเฉลี่ยสะสม 3.61
 2. นางสาวศุวนันท์ ลอยฟ้าเจริญสุข          เกรดเฉลี่ยสะสม 3.80
 3. นางสาวมึคือนี ปีแจะ                              เกรดเฉลี่ยสะสม 3.65
 4. นางสาวอาทิตยา ศิริโสม                        เกรดเฉลี่ยสะสม 3.80

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

 1. นางสาวจีรณา สายศรีโส                   เกรดเฉลี่ยสะสม 3.88
 2. นายมนตรี คล้ายบุญโต                เกรดเฉลี่ยสะสม 3.80
 3. นางสาวบุษยพรรณ คำพิทูรย์                   เกรดเฉลี่ยสะสม 3.73
 4. นางสาวจันนิศา จุลมุสิก                     เกรดเฉลี่ยสะสม 3.73
 5. นางสาวกัลยารัตย์ เจริญถิ่น                             เกรดเฉลี่ยสะสม 3.96
 6. นางสาวใกล้รุ่ง ต๊ะสุ                        เกรดเฉลี่ยสะสม 3.84
 7. นางสาวนริสา ใจแปง                      เกรดเฉลี่ยสะสม 3.61
 8. นายปราโมทย์ สุวรรณโฉม                 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.69
 9. นางสาวกชกร มั่งอะนะ                             เกรดเฉลี่ยสะสม 3.80

คณะวิทยาการจัดการ

โปรแกรมวิชาการบัญชี

 1. นางสาวนฤมล วนาศรีธาดา               เกรดเฉลี่ยสะสม 3.70
 2. นางสาวพิมพกานต์ ใจกัน                       เกรดเฉลี่ยสะสม 3.70
 3. นางสาวศิรินทิพย์ พรมอินต๊ะ                 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.91
 4. นางสาวพิมพิศา จังหวัด                     เกรดเฉลี่ยสะสม 3.95
 5. นางสาวรัชนีกร เรืองนราทิพย์              เกรดเฉลี่ยสะสม 4.00
 6. นางสาวเกศณีย์ องการ                      เกรดเฉลี่ยสะสม 3.91
 7. นางสาวสุวคนธ์ ชาญวิทยาชื่นชม           เกรดเฉลี่ยสะสม 3.70
 8. นางสาวจารุภรณ์ สุขฉ่ำ                       เกรดเฉลี่ยสะสม 3.72
 9. นางสาวมณีรัตน์ ตราชูคงคา                 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.62
 10. นายพิทยา แสนอุด                     เกรดเฉลี่ยสะสม 3.84
 11. นางสาววาสนา สร้อยแก้ว                  เกรดเฉลี่ยสะสม 3.72

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 1. นางสาวพัชรี แสงชัย                     เกรดเฉลี่ยสะสม 3.82
 2. นางสาววรรณณิศา สินธรสวัสดิ์                เกรดเฉลี่ยสะสม 3.90

โปรแกรมการจัดการทั่วไป

 1. นางสาวยวิษฐา  กาวิแหง                    เกรดเฉลี่ยสะสม 3.79
 2. นายสุพิศ ศิริจิรัสยา                  เกรดเฉลี่ยสะสม 3.70

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 1. นางสาวชลิตา ศิรภัสธนาพงศ์             เกรดเฉลี่ยสะสม 3.92
 2. นางสาวเกษสุดา ทิพย์บรรจงสุข             เกรดเฉลี่ยสะสม 3.65
 3. นายภูสิทธิ์ ปุกแก้ว                     เกรดเฉลี่ยสะสม 3.64
 4. นายพิทักษ์ พันธ์ปัญญากรกุล          เกรดเฉลี่ยสะสม89
 5. นางสาวนารีรัตน์ มาลาคีรีกุล                 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.71
 6. นางสาวสุธิดา นุหยิ่น                      เกรดเฉลี่ยสะสม 3.71
 7. นายเฉลิมพล ยอดกลยุทธ์                เกรดเฉลี่ยสะสม 3.67

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 1. นางสาวธันย์ชนก บุญเลิศ           เกรดเฉลี่ยสะสม 3.82
 2. นางสาวพรทิพย์ ทิหวาย           เกรดเฉลี่ยสะสม 3.79
 3. นางสาวเมธาวี ปันโย             เกรดเฉลี่ยสะสม 3.65
 4. นางสาวศิรประภา ณีวรรณเบี้ย      เกรดเฉลี่ยสะสม 3.89
 5. นางสาวณัฎฐพัชร อัครชาติไพศาล   เกรดเฉลี่ยสะสม 3.78
 6. นางสาวจันทร์จิรา พุกเพชร          เกรดเฉลี่ยสะสม 3.65
 7. นางสาวปานตะวัน ตาแปลง          เกรดเฉลี่ยสะสม 3.64
 8. นางสาวนิชธาวัลย์ พงษ์ปรีชา        เกรดเฉลี่ยสะสม 3.75
 9. นางสาวชุติมา ภิชสกุล           เกรดเฉลี่ยสะสม 3.78

และมอบรางวัลการประกวดการทำพาน ประจำปีการศึกษา 2560

ชนะเลิศ ประเภทความสวยงาม โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปปี 2

ชนะเลิศ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปี 1

นายกำภู  สุจริตจันทร์

ผู้เขียนข่าว