ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดการอบรม การปลูกผักไร้ดินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรแบบพอเพียงในระดับเยาวชน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดการอบรม การปลูกผักไร้ดินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรแบบพอเพียงในระดับเยาวชน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

วันที่ 19 กรกฏาคม 2560  ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด   ได้จัดการอบรมเรื่อง “การปลูกผักไร้ดินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรแบบพอเพียงในระดับเยาวชน”  ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการในการปลูกผักไร้ดิน  อันจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะในด้านอาชีพในอนาคต  โดยมีนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาชั้น ปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  จำนวน 80 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  กับ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด   ในอันที่จะทำการพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

ดร. ธีรศิลป์ กันธา

ผู้เขียนข่าว