โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การเรียนด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศมาเลเซียและประเทศไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆในโครงการที่จัดขึ้น ณ Universiti Kuala Lumpur Malaysian Institute of Technology (UniKL MITEC) ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 15-29 กรกฏาคม 2560 ซึ่งเมืองที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้น ชื่อเมืองว่า ยะโฮบารู อยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศมาเลเซียติดกับประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญด้านโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็นทางบก น้ำ อากาศ และทางราง โดยเฉพาะการศึกษาเข้าดูในส่วนของท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศมาเลเซีย ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอาชีพการงานในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนในห้องเรียนและการศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนั้นสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาเผยแพร่ให้กับนักศึกษาในชั้นปีต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจในเรื่องโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและการพัฒนาในด้านโลจิสติกส์ต่างๆที่ไม่สามารถจัดหาแหล่งศึกษาดูงานได้ในประเทศไทย โดยมีอาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี และอาจารย์น้ำฝน สะละโกสา เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาในการเดินทางไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้

อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี

ผู้เขียนข่าว